สมเกียรติกุล เ., เพชรรักษ์ ศ., และ สุขสำราญ ส. “การบริหารจังหวัดภูเก็ตเพื่อการการพัฒนา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214781.