สุทธิมาร อ. “สารบัญ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2019, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/220505.