สีหะวัฒนกุล ป. ., ใจทน อ. ., และ ยอดอ่อน ก. . “การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานไว้อาลัยจากแกลบ : กรณีศึกษาชุมชนบางตาโฉง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 56-68, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/248180.