เมธีเสริมสกุล ศ., สุวรรณรักษ์ จ. ., และ พีรพัชระ จ. . “ความสัมพันธ์ระหว่าง โภชนบัญญัติ 9 ประการ กับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 139-55, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/250238.