[1]
สายะวารานนท์ ภ. และ วรรณพิรุณ ป. 2018. การเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเจนเนอเรชั่นซี โดยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. 3, 1 (มิ.ย. 2018), 72–83.