(1)
สายะวารานนท์ ภ.; วรรณพิรุณ ป. การเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเจนเนอเรชั่นซี โดยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล. jmctrmutp 2018, 3, 72-83.