สายะวารานนท์ ภูริตา, และ วรรณพิรุณ ปณิตา. 2018. “การเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเจนเนอเรชั่นซี โดยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 3 (1). Bangkok, Thailand:72-83. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jmctrmutp/article/view/251847.