[1]
สายะวารานนท์ ภ. และ วรรณพิรุณ ป., “การเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเจนเนอเรชั่นซี โดยการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล”, jmctrmutp, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 72–83, มิ.ย. 2018.