กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล