COPE – คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัย

มาตรฐานทางจริยธรรม

หน้าที่แและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้:

. ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์

. ทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ

. ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

. คงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษา

. ปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ

. ทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น