กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF