กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2021): ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF