[1]
Ladachart, L. 2019. การให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ. วารสารปณิธาน. 15, 1 (มิ.ย. 2019), 155–190.