LADACHART, L. การให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ. วารสารปณิธาน, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 155–190, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana/article/view/176877. Acesso em: 7 ธ.ค. 2022.