Ladachart, Luecha. 2019. “การให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ”. วารสารปณิธาน 15 (1):155-90. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana/article/view/176877.