[1]
L. Ladachart, “การให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ”, PDJ, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 155–190, มิ.ย. 2019.