Ladachart, L. “การให้เหตุผลแบบจารนัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ”. วารสารปณิธาน, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 155-90, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana/article/view/176877.