ซาร์ยีดเ., & ไวสำรวจก. (2019). The Mobilizing of Halal Sector Industry and Management. Ph.D. In Social Sciences Journal, 9(1), 44-57. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/109580