จิตรงามปลั่งบ., & ธรรมพิทักษ์ส. (2019). Thailand’s Potentials as World’s Gems and Jewelry Manufacturing Center and Trading Hub. Ph.D. In Social Sciences Journal, 9(1), 30-43. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/110400