เสริมศรีส., วีระสยจ., & ชื่นสุวิมลบ. (2019). Socio-Cultural Factors in the Participation in Governmental Services. Ph.D. In Social Sciences Journal, 9(1), 268-276. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/154784