ซาร์ยีดเลอพงษ์, and ไวสำรวจกฤษณา. 2019. “The Mobilizing of Halal Sector Industry and Management”. Ph.D. In Social Sciences Journal 9 (1), 44-57. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/109580.