ซาร์ยีดเ., and ไวสำรวจก. “The Mobilizing of Halal Sector Industry and Management”. Ph.D. In Social Sciences Journal, Vol. 9, no. 1, Apr. 2019, pp. 44-57, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/109580.