เสริมศรีส., วีระสยจ., and ชื่นสุวิมลบ. “Socio-Cultural Factors in the Participation in Governmental Services”. Ph.D. In Social Sciences Journal, Vol. 9, no. 1, Apr. 2019, pp. 268-76, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/154784.