ซาร์ยีดเลอพงษ์, and ไวสำรวจกฤษณา. “The Mobilizing of Halal Sector Industry and Management”. Ph.D. in Social Sciences Journal 9, no. 1 (April 27, 2019): 44-57. Accessed April 5, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/109580.