สุขมณีพชร, ปานจันทร์วันชัย, ปีมณีจินดารัตน์, and สนามทองเอกสิทธิ์. “A Quality of Life Development Model for Thai Floating Market Communities”. Ph.D. in Social Sciences Journal 9, no. 1 (April 27, 2019): 1-14. Accessed March 28, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/111029.