1.
จิตรงามปลั่งบ, ธรรมพิทักษ์ส. Thailand’s Potentials as World’s Gems and Jewelry Manufacturing Center and Trading Hub. Ph.D.in Soc. Sci. J. [Internet]. 2019Apr.27 [cited 2020Mar.28];9(1):30-3. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/110400