1.
สุขมณีพ, ปานจันทร์ว, ปีมณีจ, สนามทองเ. A Quality of Life Development Model for Thai Floating Market Communities. Ph.D.in Soc. Sci. J. [Internet]. 2019Apr.27 [cited 2020Apr.5];9(1):1-14. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/111029