1.
เสริมศรีส, วีระสยจ, ชื่นสุวิมลบ. Socio-Cultural Factors in the Participation in Governmental Services. Ph.D.in Soc. Sci. J. [Internet]. 2019Apr.28 [cited 2020Mar.28];9(1):268-76. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/154784