[1]
ยโสธโร พ. 2020. การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 23, 2 (เม.ย. 2020), 100–108.