[1]
สุขวณิช ผ. , เปี่ยมเมตตา จ. และ โท้ประยูร ญ. 2021. ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 1–11.