[1]
รัตน์ชัยศิลป์ ร. 2021. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 53–62.