[1]
ปภสฺสโร (สพานทอง) พ. 2021. บ่อเกิดความรู้ในพุทธปรัชญา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 63–72.