[1]
สุทธิพรโอภาส เ. 2021. พัฒนาการของมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 21–32.