[1]
อคฺคชิโต พ. 2021. ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 12–20.