[1]
ปิยะธรรมวรากุล ส. 2021. เด็กปัญญาเลิศ. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 90–100.