[1]
รองสวัสดิ์ ท. 2021. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 73–89.