[1]
ใจสอาด พ. 2021. มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 33–43.