[1]
โพธิสุวรรณ พ.ส. และ สีเจริญ ม. 2021. การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 101–108.