[1]
ทรัพย์รวงทอง ว. และ ทรัพย์รวงทอง ส. 2021. การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ . วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 44–52.