[1]
สาตราวุธ ร. 2021. ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (ก.ค. 2021), 128–136.