[1]
ภาคสุวรรณ ศ. 2021. บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (ก.ค. 2021), 137–145.