[1]
มณีโรจน์ ณ. 2021. การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนบ้านหนองเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (ก.ค. 2021), 146–167.