[1]
เตจา .ฐ. และ ชิวปรีชา เ. 2021. การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี . วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (ก.ค. 2021), 213–221.