[1]
วงศ์ยศ น. 2020. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2020), 168–178.