[1]
บุสบง ผ. 2021. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้ใช้บริการ ในจังหวัดพะเยา. วารสารปรัชญาปริทรรศน์. 26, 1 (มิ.ย. 2021), 179–191.