(1)
สุขวณิช ผ. .; เปี่ยมเมตตา จ.; โท้ประยูร ญ. ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการประกอบอาชีพของกีฬา E-Sport ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. phiv mbu 2021, 26, 1-11.