(1)
รัตน์ชัยศิลป์ ร. . . ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. phiv mbu 2021, 26, 53-62.