(1)
ปภสฺสโร (สพานทอง) พ. . บ่อเกิดความรู้ในพุทธปรัชญา. phiv mbu 2021, 26, 63-72.