(1)
สุทธิพรโอภาส เ. . . พัฒนาการของมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท. phiv mbu 2021, 26, 21-32.