(1)
อคฺคชิโต พ. ความจริงตามทัศนะพุทธปรัชญา. phiv mbu 2021, 26, 12-20.